They seem to make lots of good flash cms templates that has animation and sound.

cadycki

5 f-ogniskowa zwierciadła kulistego, fo-glówna oś optyczna zwierciadła kulistego. Rys. 6 Budowa latarki. Ponad połowa światła z żarówki umieszczonej w. 5. Ogniskowa zwierciadła kulistego wklęsłego jest to: a) odległość obrazu od zwierciadła, b) punkt leżący na osi głównej, w którym przecinają się promienie.

  • Co to jest zwierciadło płaskie, co to jest zwierciadło kuliste wklęsłe, co to jest zwierciadło kuliste wypukłe, co oznaczają pojęcia: ognisko rzeczywiste.
  • Strzałka o długości 2 cm znajduje się w odległości 4 cm od zwierciadła kulistego wklęsłego o promieniu r= 3 cm. Oblicz ogniskową zwierciadła, odległość.
  • W którym punkcie głównej osi optycznej zwierciadła kulistego wklęsłego o ogniskowej 5 cm należy umieścić przedmiot, aby otrzymać obraz rzeczywisty.Ile wynosi ogniskowa zwierciadła i zdolność skupiająca? Odp. 37, 5cm, 2, 7d. 15. w jakiej odległości od zwierciadła kulistego wklęsłego o promieniu krzywizny.
00000linkstart3100000linkend31
  • 4. Ogniskowa zwierciadła kulistego wklęsłego wynosi 20 cm. w jakiej odległości od tego zwierciadła należy umieścić przedmiot, aby powstał obraz rzeczywisty.
  • Zwierciadło kuliste wypukłe jest fragmentem sfery, w której powierzchnią odbijającą jest powierzchnia zewnętrzna. Zwierciadło wypukłe posiada ognisko
  • . Odległość ogniskowa zwierciadła kulistego wklęsłego zależy od kąta padania promienia na zwierciadło i wyraża się wzorem: który można łatwo.
  • Ogniskowa zwierciadła kulistego jest to: a) odległość obrazu od zwierciadła, b) punkt leżący na osi głównej, w którym przecinają się wszystkie promienie
  • . Gdzie należy umieścić przedmiot, aby jego obraz w zwierciadle kulistym wklęsłym o ogniskowej 5 cm powstał w odległości 15 cm?Zwierciadło kuliste, ognisko zwierciadła kulistego, ogniskowa zwierciadła równanie zwierciadła, otrzymywanie obrazów za pomocą zwierciadeł kulistych.
Potrafi graficznie przedstawić bieg wiązki równoległej po odbiciu od zwierciadeł kulistych. Potrafi graficznie znaleźć ognisko zwierciadła kulistego. 5 f-ogniskowa zwierciadła kulistego; fo-glówna oś optyczna zwierciadła kulistego. Rys. 6 Budowa latarki. Ponad połowa światła z żarówki umieszczonej w.Oblicz ogniskową zwierciadła kulistego wklęsłego wiedząc, ze odległośc pomiedzy przedmiotem a jego rzeczywistym obrazem powiekszonym p= 2 razy wynosi d= 60cm.Przedmiot o wysokości 1 cm stoi w odległości 10 cm od wypukłego zwierciadła kulistego o ogniskowej równej 6 cm. Oblicz odległość obrazu od zwierciadła i.4) Wiązka promieni zbieżnych pada na wklęsłe zwierciadło kuliste o ogniskowej 10 cm. Przedłużenia promieni padających maja punkty zbieżności 30 cm poza.Gdzie f= r/2 nazywa się ogniskową zwierciadła kulistego. Jeżeli, to tzn. Promienie równoległe skupiają się w ognisku w odległości f od zwierciadła.A) w odległości 60 cm od zwierciadła kulistego wklęsłego o ognisko-wej 20 cm umieszczono przedmiot o wysokości 1, 5 cm. w jakiej odległości od zwierciadła. Ogniskowa zwierciadła wklęsłego jest równa w przybliżeniu połowie jego promienia krzywiany. Zwierciadło kuliste wypukłe posiada ognisko pozorne. . 2 wklesłe zwierciadło kuliste ma ogniskowa 5cm. Gdzie nalezy umieścic przedmiot aby otrzymac obraz rzeczywistypowiekszony 2 razy. Cia promieni odbitych od zwierciadła. Taki obraz przedmiotu nazywamy obrazem rzeczywistym. Znając ogniskową zwierciadła kulistego i odległość przedmio-Ogniskowa zwierciadła kulistego wypukłego wynosi− 20 cm. w jakiej odległości znajduje się przedmiot, jeżeli jego obraz pozorny jest dwukrotnie pomniejszony.Zwierciadło kuliste wklęsłe ma ogniskową równą 5cm. Gdzie należy umieścić przedmiot, aby otrzymać obraz rzeczywisty powiększony 2 razy.Zwierciadło kuliste wypukłe posiada ognisko pozorne. Wiązka promieni równoległych do osi głównej po odbiciu od powierzchni zwierciadła staje się wiązką.Bieg promieni w zwierciadle sferycznym. f– ognisko, c– środek krzywizny zwierciadła. Sferyczne/kuliste; cylindryczne; paraboliczne (paraboloidalne).Gdy promienie świetlne odbijają się od zewnętrznej powierzchni czaszy kulistej, mówimy o zwierciadle kulistym wypukłym. Ma ognisko pozorne. Powiększenie.Program ilustruje powstawanie obrazu w przedstawionym na rysunku zwierciadle kulistym wypukłym o ogniskowej f=-1m. Pozioma biała linia reprezentuje główną.Wzdłuż niej. Odbicie w zwierciadle parabolicznym pozwala przeprowadzić te same obserwacje, co w przypadku zwierciadła kulistego. Określić ognisko paraboli.Oblicz ogniskową zwierciadła kulistego wklęsłego, które wytwarza pozorny obraz przedmiotu powiększony 3 razy, jeżeli przedmiot jest umieszczony w odległości.Program ilustruje powstawanie obrazu w przedstawionym na rysunku zwierciadle kulistym wypukłym o ogniskowej f=-1m. Pozioma biała linia reprezentuje główną. Ogniskowa zwierciadła kulistego wklęsłego wynosi 3 cm, a przedmiot o wysokości 10 cm jest ustawiony w odległości 8 cm od tego zwierciadła.
Zwierciadło kuliste jest to powierzchnia kuli wklęsła lub wypukła od której światło ulega. Regularnemu odbiciu f= r/2 r-promien, f-ogniskowa Zwierciadło.Chni powłoki kulistej. r– promieo krzywizny zwierciadła. 0– środek krzywizny zwierciadła. s– środek zwierciadła. f– ognisko zwierciadła f– ogniskowa.Wyznaczanie ogniskowej zwierciadła kulistego. Omów zestaw pomocy i opisz zasadę pomiaru. Wyznaczanie ogniskowej soczewki skupiającej.Ogniska, ogniskowej i promienia krzywizny zwierciadła. Umie narysować bieg wiązki rów-noległej do osi optycznej po odbiciu od zwierciadła kulistego.. 17. Narysuj dwa z czterech możliwych promieni odbijających się od zwierciadła kulistego 18. Podaj rodzaje zwierciadeł 19. Co to jest ognisko.Zwierciadło kuliste-wypukłe jest to zewnętrzna, wypolerowana i gładka powierzchnia kuli soczewki i zwierciadła sciąga na komórkę. Ognisko zwierciadła.Zwierciadła: płaskie, kuliste (ognisko, ogniskowa). Opisuje bieg promieni odbitych od zwierciadła kulistego, wyjasnia pojęcia ogisko, ogniskowa.Odległość fa= f jest nazywana ogniskową; widzimy, zatem, Ŝ e ogniskowa zwierciadła kulistego równa jest połowie jego promienia krzywizny:. Wie, czym jest zwierciadło i jak dzielimy zwierciadła. Zna elementy zwierciadeł kulistych (ognisko, ogniskowa, oś optyczna).

Zwierciadło kuliste (sferyczne) wklęsłe to odbijająca wewnętrzna powierzchnia czaszy kulistej. To odległość ogniskowa zwierciadła.

Zwierciadło wypukłe ma ognisko pozorne (przecinają się w nim przedłużenia promieni odbitych [rys. 11 b]). Rys. 11. Ogniska zwierciadeł kulistych.7. Ile wynosi promień krzywizny zwierciadła, którego ogniskowa jest równa 0, 5 m. 8. w zwierciadle kulistym obraz ma wysokość 6 cm.Ogniskowa f– odległość ogniska od środka. Zwierciadła. • Obrazy w zwierciadle kulistym wklęsłym. Mogą być rzeczywiste i pozorne, proste i odwrócone oraz.Oblicz ogniskową zwierciadła, jeżeli promień jego krzywizny jest równy. Za pomocą zwierciadła kulistego otrzymano obraz o wysokości 6 cm.2 kąt padania kąt załamania v1– prędkość światła w ośrodku 1 v2– prędkość światłą w ośrodku 2 Równanie zwierciadła kulistego f– ogniskowa.